vtkCSGGrid: Use new vtkThreshold API

vtkCSGGrid: Use new vtkThreshold API

Merge request reports