Commit e2924a8b authored by Ken Martin's avatar Ken Martin
Browse files

double change

parent b6617c31
...@@ -17,11 +17,11 @@ vtkCamera GetOrientationWXYZ 301 4 ...@@ -17,11 +17,11 @@ vtkCamera GetOrientationWXYZ 301 4
vtkCell GetBounds 307 6 vtkCell GetBounds 307 6
vtkColorTransferFunction GetColor 307 3 vtkColorTransferFunction GetColor 307 3
vtkCoordinate GetComputedDisplayValue 304 2 vtkCoordinate GetComputedDisplayValue 304 2
vtkCoordinate GetComputedFloatDisplayValue 301 2 vtkCoordinate GetComputedDoubleDisplayValue 307 2
vtkCoordinate GetComputedFloatViewportValue 301 2 vtkCoordinate GetComputedDoubleViewportValue 307 2
vtkCoordinate GetComputedLocalDisplayValue 304 2 vtkCoordinate GetComputedLocalDisplayValue 304 2
vtkCoordinate GetComputedViewportValue 304 2 vtkCoordinate GetComputedViewportValue 304 2
vtkCoordinate GetComputedWorldValue 301 3 vtkCoordinate GetComputedWorldValue 307 3
vtkCubeAxesActor2D GetBounds 301 6 vtkCubeAxesActor2D GetBounds 301 6
vtkDataArray GetRange 307 2 vtkDataArray GetRange 307 2
vtkDataArray GetTuple2 307 2 vtkDataArray GetTuple2 307 2
...@@ -33,16 +33,16 @@ vtkDataSet GetCenter 307 3 ...@@ -33,16 +33,16 @@ vtkDataSet GetCenter 307 3
vtkDataSet GetPoint 307 3 vtkDataSet GetPoint 307 3
vtkDataSet GetScalarRange 307 2 vtkDataSet GetScalarRange 307 2
vtkDICOMImageReader GetPixelSpacing 301 3 vtkDICOMImageReader GetPixelSpacing 301 3
vtkExtractUnstructuredGrid GetExtent 301 6 vtkExtractUnstructuredGrid GetExtent 307 6
vtkExtentSplitter GetSubExtent 304 6 vtkExtentSplitter GetSubExtent 304 6
vtkFunctionParser GetVectorResult 307 3 vtkFunctionParser GetVectorResult 307 3
vtkFunctionParser GetVectorVariableValue 307 3 vtkFunctionParser GetVectorVariableValue 307 3
vtkFunctionParser GetVectorVariableValue 307 3 vtkFunctionParser GetVectorVariableValue 307 3
vtkGeometryFilter GetExtent 301 6 vtkGeometryFilter GetExtent 307 6
vtkGridSynchronizedTemplates3D GetExecuteExtent 304 6 vtkGridSynchronizedTemplates3D GetExecuteExtent 304 6
vtkHexahedron GetEdgeArray 304 2 vtkHexahedron GetEdgeArray 304 2
vtkHexahedron GetFaceArray 304 4 vtkHexahedron GetFaceArray 304 4
vtkHyperStreamline GetStartPosition 301 3 vtkHyperStreamline GetStartPosition 307 3
vtkImageAccumulate GetComponentExtent 304 6 vtkImageAccumulate GetComponentExtent 304 6
vtkImageActor GetBounds 301 6 vtkImageActor GetBounds 301 6
vtkImageActor GetDisplayExtent 304 6 vtkImageActor GetDisplayExtent 304 6
...@@ -143,7 +143,7 @@ vtkRecursiveSphereDirectionEncoder GetDecodedGradient 301 3 ...@@ -143,7 +143,7 @@ vtkRecursiveSphereDirectionEncoder GetDecodedGradient 301 3
vtkRenderer ComputeVisiblePropBounds 301 6 vtkRenderer ComputeVisiblePropBounds 301 6
vtkScalarsToColors GetColor 307 3 vtkScalarsToColors GetColor 307 3
vtkSplineWidget GetHandlePosition 301 3 vtkSplineWidget GetHandlePosition 301 3
vtkStreamer GetStartPosition 301 3 vtkStreamer GetStartPosition 307 3
vtkStructuredGrid GetDimensions 304 3 vtkStructuredGrid GetDimensions 304 3
vtkStructuredGrid GetPoint 307 3 vtkStructuredGrid GetPoint 307 3
vtkStructuredGrid GetScalarRange 307 2 vtkStructuredGrid GetScalarRange 307 2
...@@ -157,7 +157,7 @@ vtkTransform GetOrientationWXYZ 301 4 ...@@ -157,7 +157,7 @@ vtkTransform GetOrientationWXYZ 301 4
vtkTransform GetPoint 301 4 vtkTransform GetPoint 301 4
vtkTransform GetPosition 301 3 vtkTransform GetPosition 301 3
vtkTransform GetScale 301 3 vtkTransform GetScale 301 3
vtkViewport GetCenter 301 2 vtkViewport GetCenter 307 2
vtkViewport GetOrigin 304 2 vtkViewport GetOrigin 304 2
vtkViewport GetSize 304 2 vtkViewport GetSize 304 2
vtkViewRays GetParallelIncrements 301 2 vtkViewRays GetParallelIncrements 301 2
...@@ -166,7 +166,7 @@ vtkVolume GetBounds 301 6 ...@@ -166,7 +166,7 @@ vtkVolume GetBounds 301 6
vtkVolumeMapper GetBounds 301 6 vtkVolumeMapper GetBounds 301 6
vtkVoxel GetEdgeArray 304 2 vtkVoxel GetEdgeArray 304 2
vtkVoxel GetFaceArray 304 4 vtkVoxel GetFaceArray 304 4
vtkWarpLens GetCenter 301 2 vtkWarpLens GetCenter 307 2
vtkWedge GetEdgeArray 304 2 vtkWedge GetEdgeArray 304 2
vtkWedge GetFaceArray 304 4 vtkWedge GetFaceArray 304 4
vtkWindow GetPosition 304 2 vtkWindow GetPosition 304 2
......
...@@ -1839,35 +1839,35 @@ case 129: ...@@ -1839,35 +1839,35 @@ case 129:
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float, float);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double, double);",
yyvsp[-1].str); yyvsp[-1].str);
sprintf(temps,"Set%s",yyvsp[-1].str); sprintf(temps,"Set%s",yyvsp[-1].str);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 2; currentFunction->NumberOfArguments = 2;
currentFunction->ArgTypes[0] = 1; currentFunction->ArgTypes[0] = 7;
currentFunction->ArgCounts[0] = 0; currentFunction->ArgCounts[0] = 0;
currentFunction->ArgTypes[1] = 1; currentFunction->ArgTypes[1] = 7;
currentFunction->ArgCounts[1] = 0; currentFunction->ArgCounts[1] = 0;
currentFunction->ReturnType = 2; currentFunction->ReturnType = 2;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float a[2]);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double a[2]);",
yyvsp[-1].str); yyvsp[-1].str);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 1; currentFunction->NumberOfArguments = 1;
currentFunction->ArgTypes[0] = 301; currentFunction->ArgTypes[0] = 307;
currentFunction->ArgCounts[0] = 2; currentFunction->ArgCounts[0] = 2;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"float *Get%s ();", yyvsp[-1].str); sprintf(currentFunction->Signature,"double *Get%s ();", yyvsp[-1].str);
sprintf(temps,"Get%s",yyvsp[-1].str); sprintf(temps,"Get%s",yyvsp[-1].str);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 0; currentFunction->NumberOfArguments = 0;
currentFunction->ReturnType = 301; currentFunction->ReturnType = 307;
currentFunction->HaveHint = 1; currentFunction->HaveHint = 1;
currentFunction->HintSize = 2; currentFunction->HintSize = 2;
output_function(); output_function();
...@@ -1885,40 +1885,40 @@ case 130: ...@@ -1885,40 +1885,40 @@ case 130:
currentFunction->ReturnType = 309; currentFunction->ReturnType = 309;
currentFunction->ReturnClass = vtkstrdup("vtkCoordinate"); currentFunction->ReturnClass = vtkstrdup("vtkCoordinate");
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float, float, float);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double, double, double);",
yyvsp[-1].str); yyvsp[-1].str);
sprintf(temps,"Set%s",yyvsp[-1].str); sprintf(temps,"Set%s",yyvsp[-1].str);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 3; currentFunction->NumberOfArguments = 3;
currentFunction->ArgTypes[0] = 1; currentFunction->ArgTypes[0] = 7;
currentFunction->ArgCounts[0] = 0; currentFunction->ArgCounts[0] = 0;
currentFunction->ArgTypes[1] = 1; currentFunction->ArgTypes[1] = 7;
currentFunction->ArgCounts[1] = 0; currentFunction->ArgCounts[1] = 0;
currentFunction->ArgTypes[2] = 1; currentFunction->ArgTypes[2] = 7;
currentFunction->ArgCounts[2] = 0; currentFunction->ArgCounts[2] = 0;
currentFunction->ReturnType = 2; currentFunction->ReturnType = 2;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float a[3]);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double a[3]);",
yyvsp[-1].str); yyvsp[-1].str);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 1; currentFunction->NumberOfArguments = 1;
currentFunction->ArgTypes[0] = 301; currentFunction->ArgTypes[0] = 307;
currentFunction->ArgCounts[0] = 3; currentFunction->ArgCounts[0] = 3;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"float *Get%s ();", yyvsp[-1].str); sprintf(currentFunction->Signature,"double *Get%s ();", yyvsp[-1].str);
sprintf(temps,"Get%s",yyvsp[-1].str); sprintf(temps,"Get%s",yyvsp[-1].str);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 0; currentFunction->NumberOfArguments = 0;
currentFunction->ReturnType = 301; currentFunction->ReturnType = 307;
currentFunction->HaveHint = 1; currentFunction->HaveHint = 1;
currentFunction->HintSize = 3; currentFunction->HintSize = 3;
output_function(); output_function();
......
...@@ -736,35 +736,35 @@ macro: ...@@ -736,35 +736,35 @@ macro:
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float, float);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double, double);",
$<str>3); $<str>3);
sprintf(temps,"Set%s",$<str>3); sprintf(temps,"Set%s",$<str>3);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 2; currentFunction->NumberOfArguments = 2;
currentFunction->ArgTypes[0] = 1; currentFunction->ArgTypes[0] = 7;
currentFunction->ArgCounts[0] = 0; currentFunction->ArgCounts[0] = 0;
currentFunction->ArgTypes[1] = 1; currentFunction->ArgTypes[1] = 7;
currentFunction->ArgCounts[1] = 0; currentFunction->ArgCounts[1] = 0;
currentFunction->ReturnType = 2; currentFunction->ReturnType = 2;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float a[2]);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double a[2]);",
$<str>3); $<str>3);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 1; currentFunction->NumberOfArguments = 1;
currentFunction->ArgTypes[0] = 301; currentFunction->ArgTypes[0] = 307;
currentFunction->ArgCounts[0] = 2; currentFunction->ArgCounts[0] = 2;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"float *Get%s ();", $<str>3); sprintf(currentFunction->Signature,"double *Get%s ();", $<str>3);
sprintf(temps,"Get%s",$<str>3); sprintf(temps,"Get%s",$<str>3);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 0; currentFunction->NumberOfArguments = 0;
currentFunction->ReturnType = 301; currentFunction->ReturnType = 307;
currentFunction->HaveHint = 1; currentFunction->HaveHint = 1;
currentFunction->HintSize = 2; currentFunction->HintSize = 2;
output_function(); output_function();
...@@ -783,37 +783,37 @@ macro: ...@@ -783,37 +783,37 @@ macro:
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float, float, float);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double, double, double);",
$<str>3); $<str>3);
sprintf(temps,"Set%s",$<str>3); sprintf(temps,"Set%s",$<str>3);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 3; currentFunction->NumberOfArguments = 3;
currentFunction->ArgTypes[0] = 1; currentFunction->ArgTypes[0] = 7;
currentFunction->ArgCounts[0] = 0; currentFunction->ArgCounts[0] = 0;
currentFunction->ArgTypes[1] = 1; currentFunction->ArgTypes[1] = 7;
currentFunction->ArgCounts[1] = 0; currentFunction->ArgCounts[1] = 0;
currentFunction->ArgTypes[2] = 1; currentFunction->ArgTypes[2] = 7;
currentFunction->ArgCounts[2] = 0; currentFunction->ArgCounts[2] = 0;
currentFunction->ReturnType = 2; currentFunction->ReturnType = 2;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (float a[3]);", sprintf(currentFunction->Signature,"void Set%s (double a[3]);",
$<str>3); $<str>3);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 1; currentFunction->NumberOfArguments = 1;
currentFunction->ArgTypes[0] = 301; currentFunction->ArgTypes[0] = 307;
currentFunction->ArgCounts[0] = 3; currentFunction->ArgCounts[0] = 3;
output_function(); output_function();
currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048); currentFunction->Signature = (char *)malloc(2048);
sigAllocatedLength = 2048; sigAllocatedLength = 2048;
sprintf(currentFunction->Signature,"float *Get%s ();", $<str>3); sprintf(currentFunction->Signature,"double *Get%s ();", $<str>3);
sprintf(temps,"Get%s",$<str>3); sprintf(temps,"Get%s",$<str>3);
currentFunction->Name = vtkstrdup(temps); currentFunction->Name = vtkstrdup(temps);
currentFunction->NumberOfArguments = 0; currentFunction->NumberOfArguments = 0;
currentFunction->ReturnType = 301; currentFunction->ReturnType = 307;
currentFunction->HaveHint = 1; currentFunction->HaveHint = 1;
currentFunction->HintSize = 3; currentFunction->HintSize = 3;
output_function(); output_function();
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment