Z

zlib

Fork of zlib upstream: https://github.com/madler/zlib