BRAINSFitTest_RigidRotationNoMasks.result.nii.gz.md5 32 Bytes