CrayPrgEnv-CXX.cmake 138 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6
if(__craylinux_crayprgenv_cxx)
  return()
endif()
set(__craylinux_crayprgenv_cxx 1)

include(Compiler/CrayPrgEnv)
7
__CrayPrgEnv_setup(CXX)