Commit de778b90 authored by Ken Martin's avatar Ken Martin

added New methods to these classes

parent 2f61effa
......@@ -74,7 +74,7 @@ class VTK_EXPORT vtkActor : public vtkProp
public:
vtkActor();
~vtkActor();
vtkActor *New() {return new vtkActor;};
static vtkActor *New() {return new vtkActor;};
char *GetClassName() {return "vtkActor";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -56,7 +56,7 @@ class vtkActor;
class VTK_EXPORT vtkActorCollection : public vtkCollection
{
public:
vtkActorCollection *New() {return new vtkActorCollection;};
static vtkActorCollection *New() {return new vtkActorCollection;};
char *GetClassName() {return "vtkActorCollection";};
void AddItem(vtkActor *a);
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ class VTK_EXPORT vtkAppendFilter : public vtkDataSetToUnstructuredGridFilter
{
public:
vtkAppendFilter();
vtkAppendFilter *New() {return new vtkAppendFilter;};
static vtkAppendFilter *New() {return new vtkAppendFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkAppendFilter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -60,7 +60,7 @@ class VTK_EXPORT vtkAppendPolyData : public vtkFilter
{
public:
vtkAppendPolyData();
vtkAppendPolyData *New() {return new vtkAppendPolyData;};
static vtkAppendPolyData *New() {return new vtkAppendPolyData;};
char *GetClassName() {return "vtkAppendPolyData";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -87,7 +87,7 @@ class VTK_EXPORT vtkAssembly : public vtkActor
public:
vtkAssembly();
~vtkAssembly();
vtkAssembly *New() {return new vtkAssembly;};
static vtkAssembly *New() {return new vtkAssembly;};
char *GetClassName() {return "vtkAssembly";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -57,7 +57,7 @@ class vtkActor;
class VTK_EXPORT vtkAssemblyPaths : public vtkCollection
{
public:
vtkAssemblyPaths *New() {return new vtkAssemblyPaths;};
static vtkAssemblyPaths *New() {return new vtkAssemblyPaths;};
char *GetClassName() {return "vtkAssemblyPaths";};
void AddItem(vtkActorCollection *a);
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ class VTK_EXPORT vtkAxes : public vtkPolySource
{
public:
vtkAxes();
vtkAxes *New() {return new vtkAxes;};
static vtkAxes *New() {return new vtkAxes;};
char *GetClassName() {return "vtkAxes";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -56,7 +56,7 @@ class VTK_EXPORT vtkBYUReader : public vtkPolySource
public:
vtkBYUReader();
~vtkBYUReader();
vtkBYUReader *New() {return new vtkBYUReader;};
static vtkBYUReader *New() {return new vtkBYUReader;};
char *GetClassName() {return "vtkBYUReader";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ class VTK_EXPORT vtkBYUWriter : public vtkPolyWriter
public:
vtkBYUWriter();
~vtkBYUWriter();
vtkBYUWriter *New() {return new vtkBYUWriter;};
static vtkBYUWriter *New() {return new vtkBYUWriter;};
char *GetClassName() {return "vtkBYUWriter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -64,7 +64,7 @@ class VTK_EXPORT vtkBooleanStructuredPoints : public vtkFilter
{
public:
vtkBooleanStructuredPoints();
vtkBooleanStructuredPoints *New() {return new vtkBooleanStructuredPoints;};
static vtkBooleanStructuredPoints *New() {return new vtkBooleanStructuredPoints;};
char *GetClassName() {return "vtkBooleanStructuredPoints";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -71,7 +71,7 @@ class VTK_EXPORT vtkBooleanTexture : public vtkStructuredPointsSource
{
public:
vtkBooleanTexture();
vtkBooleanTexture *New() {return new vtkBooleanTexture;};
static vtkBooleanTexture *New() {return new vtkBooleanTexture;};
char *GetClassName() {return "vtkBooleanTexture";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -53,7 +53,7 @@ class VTK_EXPORT vtkBrownianPoints : public vtkDataSetToDataSetFilter
{
public:
vtkBrownianPoints();
vtkBrownianPoints *New() {return new vtkBrownianPoints;};
static vtkBrownianPoints *New() {return new vtkBrownianPoints;};
char *GetClassName() {return "vtkBrownianPoints";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -65,7 +65,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCamera : public vtkObject
vtkCamera();
~vtkCamera();
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
vtkCamera *New() {return new vtkCamera;};
static vtkCamera *New() {return new vtkCamera;};
char *GetClassName() {return "vtkCamera";};
// Description:
......
......@@ -76,7 +76,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCastToConcrete : public vtkDataSetFilter
public:
vtkCastToConcrete();
~vtkCastToConcrete();
vtkCastToConcrete *New() {return new vtkCastToConcrete;};
static vtkCastToConcrete *New() {return new vtkCastToConcrete;};
char *GetClassName() {return "vtkCastToConcrete";};
// filter interface (special pass-thru)
......
......@@ -66,7 +66,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCellLocator : public vtkLocator
{
public:
vtkCellLocator();
vtkCellLocator *New() {return new vtkCellLocator;};
static vtkCellLocator *New() {return new vtkCellLocator;};
char *GetClassName() {return "vtkCellLocator";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -57,7 +57,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCellPicker : public vtkPicker
{
public:
vtkCellPicker();
vtkCellPicker *New() {return new vtkCellPicker;};
static vtkCellPicker *New() {return new vtkCellPicker;};
char *GetClassName() {return "vtkCellPicker";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -63,7 +63,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCleanPolyData : public vtkPolyToPolyFilter
public:
vtkCleanPolyData();
~vtkCleanPolyData();
vtkCleanPolyData *New() {return new vtkCleanPolyData;};
static vtkCleanPolyData *New() {return new vtkCleanPolyData;};
char *GetClassName() {return "vtkCleanPolyData";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -79,7 +79,7 @@ class VTK_EXPORT vtkClipPolyData : public vtkPolyToPolyFilter
public:
vtkClipPolyData(vtkImplicitFunction *cf=NULL);
~vtkClipPolyData();
vtkClipPolyData *New() {return new vtkClipPolyData;};
static vtkClipPolyData *New() {return new vtkClipPolyData;};
char *GetClassName() {return "vtkClipPolyData";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCone : public vtkImplicitFunction
{
public:
vtkCone();
vtkCone *New() {return new vtkCone;};
static vtkCone *New() {return new vtkCone;};
char *GetClassName() {return "vtkCone";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -58,7 +58,7 @@ class VTK_EXPORT vtkConeSource : public vtkPolySource
{
public:
vtkConeSource(int res=6);
vtkConeSource *New() {return new vtkConeSource;};
static vtkConeSource *New() {return new vtkConeSource;};
char *GetClassName() {return "vtkConeSource";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -79,7 +79,7 @@ class VTK_EXPORT vtkConnectivityFilter : public vtkDataSetToUnstructuredGridFilt
public:
vtkConnectivityFilter();
~vtkConnectivityFilter();
vtkConnectivityFilter *New() {return new vtkConnectivityFilter;};
static vtkConnectivityFilter *New() {return new vtkConnectivityFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkConnectivityFilter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -72,7 +72,7 @@ class VTK_EXPORT vtkContourFilter : public vtkDataSetToPolyFilter
{
public:
vtkContourFilter();
vtkContourFilter *New() {return new vtkContourFilter;};
static vtkContourFilter *New() {return new vtkContourFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkContourFilter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -53,7 +53,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCubeSource : public vtkPolySource
{
public:
vtkCubeSource(float xL=1.0, float yL=1.0, float zL=1.0);
vtkCubeSource *New() {return new vtkCubeSource;};
static vtkCubeSource *New() {return new vtkCubeSource;};
char *GetClassName() {return "vtkCubeSource";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -60,7 +60,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCursor3D : public vtkPolySource
public:
vtkCursor3D();
~vtkCursor3D();
vtkCursor3D *New() {return new vtkCursor3D;};
static vtkCursor3D *New() {return new vtkCursor3D;};
char *GetClassName() {return "vtkCursor3D";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCutter : public vtkDataSetToPolyFilter
{
public:
vtkCutter(vtkImplicitFunction *cf=NULL);
vtkCutter *New() {return new vtkCutter;};
static vtkCutter *New() {return new vtkCutter;};
char *GetClassName() {return "vtkCutter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCyberReader : public vtkPolySource
public:
vtkCyberReader();
~vtkCyberReader();
vtkCyberReader *New() {return new vtkCyberReader;};
static vtkCyberReader *New() {return new vtkCyberReader;};
char *GetClassName() {return "vtkCyberReader";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCylinder : public vtkImplicitFunction
{
public:
vtkCylinder();
vtkCylinder *New() {return new vtkCylinder;};
static vtkCylinder *New() {return new vtkCylinder;};
char *GetClassName() {return "vtkCylinder";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ class VTK_EXPORT vtkCylinderSource : public vtkPolySource
{
public:
vtkCylinderSource(int res=6);
vtkCylinderSource *New() {return new vtkCylinderSource;};
static vtkCylinderSource *New() {return new vtkCylinderSource;};
char *GetClassName() {return "vtkCylinderSource";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -63,7 +63,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDashedStreamLine : public vtkStreamLine
{
public:
vtkDashedStreamLine();
vtkDashedStreamLine *New() {return new vtkDashedStreamLine;};
static vtkDashedStreamLine *New() {return new vtkDashedStreamLine;};
char *GetClassName() {return "vtkDashedStreamLine";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -60,7 +60,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataReader : public vtkObject
public:
vtkDataReader();
~vtkDataReader();
vtkDataReader *New() {return new vtkDataReader;};
static vtkDataReader *New() {return new vtkDataReader;};
char *GetClassName() {return "vtkDataReader";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -52,7 +52,7 @@ MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
class VTK_EXPORT vtkDataSetCollection : public vtkCollection
{
public:
vtkDataSetCollection *New() {return new vtkDataSetCollection;};
static vtkDataSetCollection *New() {return new vtkDataSetCollection;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetCollection";};
void AddItem(vtkDataSet *);
......
......@@ -62,7 +62,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetFilter : public vtkFilter
{
public:
vtkDataSetFilter() {};
vtkDataSetFilter *New() {return new vtkDataSetFilter;};
static vtkDataSetFilter *New() {return new vtkDataSetFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetFilter";};
virtual void SetInput(vtkDataSet *input);
......
......@@ -62,7 +62,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetMapper : public vtkMapper
public:
vtkDataSetMapper();
~vtkDataSetMapper();
vtkDataSetMapper *New() {return new vtkDataSetMapper;};
static vtkDataSetMapper *New() {return new vtkDataSetMapper;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetMapper";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
void Render(vtkRenderer *ren, vtkActor *act);
......
......@@ -58,7 +58,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetReader : public vtkSource
{
public:
vtkDataSetReader();
vtkDataSetReader *New() {return new vtkDataSetReader;};
static vtkDataSetReader *New() {return new vtkDataSetReader;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetReader";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetToDataSetFilter : public vtkDataSetFilter
{
public:
vtkDataSetToDataSetFilter *New() {return new vtkDataSetToDataSetFilter;};
static vtkDataSetToDataSetFilter *New() {return new vtkDataSetToDataSetFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetToDataSetFilter";};
vtkDataSetToDataSetFilter() {this->Output = NULL;};
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetToPolyFilter : public vtkDataSetFilter
{
public:
vtkDataSetToPolyFilter();
vtkDataSetToPolyFilter *New() {return new vtkDataSetToPolyFilter;};
static vtkDataSetToPolyFilter *New() {return new vtkDataSetToPolyFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetToPolyFilter";};
// Description:
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetToStructuredGridFilter : public vtkDataSetFilter
{
public:
vtkDataSetToStructuredGridFilter();
vtkDataSetToStructuredGridFilter *New() {return new vtkDataSetToStructuredGridFilter;};
static vtkDataSetToStructuredGridFilter *New() {return new vtkDataSetToStructuredGridFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetToStructuredGridFilter";};
// Description:
......
......@@ -57,7 +57,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetToStructuredPointsFilter : public vtkDataSetFilter
{
public:
vtkDataSetToStructuredPointsFilter();
vtkDataSetToStructuredPointsFilter *New() {return new vtkDataSetToStructuredPointsFilter;};
static vtkDataSetToStructuredPointsFilter *New() {return new vtkDataSetToStructuredPointsFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetToStructuredPointsFilter";};
// Description:
......
......@@ -58,7 +58,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetToUnstructuredGridFilter : public vtkDataSetFilter
{
public:
vtkDataSetToUnstructuredGridFilter();
vtkDataSetToUnstructuredGridFilter *New() {return new vtkDataSetToUnstructuredGridFilter;};
static vtkDataSetToUnstructuredGridFilter *New() {return new vtkDataSetToUnstructuredGridFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetToUnstructuredGridFilter";};
// Description:
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDataSetWriter : public vtkDataWriter
{
public:
vtkDataSetWriter() {};
vtkDataSetWriter *New() {return new vtkDataSetWriter;};
static vtkDataSetWriter *New() {return new vtkDataSetWriter;};
char *GetClassName() {return "vtkDataSetWriter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -164,7 +164,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDecimatePro : public vtkPolyToPolyFilter
public:
vtkDecimatePro();
~vtkDecimatePro();
vtkDecimatePro *New() {return new vtkDecimatePro;};
static vtkDecimatePro *New() {return new vtkDecimatePro;};
char *GetClassName() {return "vtkDecimatePro";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -110,7 +110,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDelaunay2D : public vtkPointSetFilter
{
public:
vtkDelaunay2D();
vtkDelaunay2D *New() {return new vtkDelaunay2D;};
static vtkDelaunay2D *New() {return new vtkDelaunay2D;};
char *GetClassName() {return "vtkDelaunay2D";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -116,7 +116,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDelaunay3D : public vtkPointSetFilter
{
public:
vtkDelaunay3D();
vtkDelaunay3D *New() {return new vtkDelaunay3D;};
static vtkDelaunay3D *New() {return new vtkDelaunay3D;};
char *GetClassName() {return "vtkDelaunay3D";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -70,7 +70,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDicer : public vtkDataSetToDataSetFilter
{
public:
vtkDicer();
vtkDicer *New() {return new vtkDicer;};
static vtkDicer *New() {return new vtkDicer;};
char *GetClassName() {return "vtkDicer";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -56,7 +56,7 @@ class VTK_EXPORT vtkDiskSource : public vtkPolySource
{
public:
vtkDiskSource();
vtkDiskSource *New() {return new vtkDiskSource;};
static vtkDiskSource *New() {return new vtkDiskSource;};
char *GetClassName() {return "vtkDiskSource";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -56,7 +56,7 @@ class VTK_EXPORT vtkEarthSource : public vtkPolySource
{
public:
vtkEarthSource();
vtkEarthSource *New() {return new vtkEarthSource;};
static vtkEarthSource *New() {return new vtkEarthSource;};
char *GetClassName() {return "vtkEarthSource";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -60,7 +60,7 @@ class VTK_EXPORT vtkEdgePoints : public vtkDataSetToPolyFilter
{
public:
vtkEdgePoints();
vtkEdgePoints *New() {return new vtkEdgePoints;};
static vtkEdgePoints *New() {return new vtkEdgePoints;};
char *GetClassName() {return "vtkEdgePoints";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ class VTK_EXPORT vtkElevationFilter : public vtkDataSetToDataSetFilter
{
public:
vtkElevationFilter();
vtkElevationFilter *New() {return new vtkElevationFilter;};
static vtkElevationFilter *New() {return new vtkElevationFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkElevationFilter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ class VTK_EXPORT vtkExtractEdges : public vtkDataSetToPolyFilter
{
public:
vtkExtractEdges();
vtkExtractEdges *New() {return new vtkExtractEdges;};
static vtkExtractEdges *New() {return new vtkExtractEdges;};
char *GetClassName() {return "vtkExtractEdges";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ class VTK_EXPORT vtkExtractGeometry : public vtkDataSetToUnstructuredGridFilter
{
public:
vtkExtractGeometry(vtkImplicitFunction *f=NULL);
vtkExtractGeometry *New() {return new vtkExtractGeometry;};
static vtkExtractGeometry *New() {return new vtkExtractGeometry;};
char *GetClassName() {return "vtkExtractGeometry";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -69,7 +69,7 @@ class VTK_EXPORT vtkExtractGrid : public vtkStructuredGridToStructuredGridFilter
{
public:
vtkExtractGrid();
vtkExtractGrid *New() {return new vtkExtractGrid;};
static vtkExtractGrid *New() {return new vtkExtractGrid;};
char *GetClassName() {return "vtkExtractGrid";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -63,7 +63,7 @@ class VTK_EXPORT vtkExtractTensorComponents : public vtkDataSetToDataSetFilter
{
public:
vtkExtractTensorComponents();
vtkExtractTensorComponents *New() {return new vtkExtractTensorComponents;};
static vtkExtractTensorComponents *New() {return new vtkExtractTensorComponents;};
char *GetClassName() {return "vtkExtractTensorComponents";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -68,7 +68,7 @@ class VTK_EXPORT vtkExtractVOI : public vtkStructuredPointsToStructuredPointsFil
{
public:
vtkExtractVOI();
vtkExtractVOI *New() {return new vtkExtractVOI;};
static vtkExtractVOI *New() {return new vtkExtractVOI;};
char *GetClassName() {return "vtkExtractVOI";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -64,7 +64,7 @@ class VTK_EXPORT vtkExtractVectorComponents : public vtkFilter
{
public:
vtkExtractVectorComponents();
vtkExtractVectorComponents *New() {return new vtkExtractVectorComponents;};
static vtkExtractVectorComponents *New() {return new vtkExtractVectorComponents;};
char *GetClassName() {return "vtkExtractVectorComponents";};
// filter interface (need to overload because of multiple output
......
......@@ -60,7 +60,7 @@ class VTK_EXPORT vtkFeatureEdges : public vtkPolyToPolyFilter
{
public:
vtkFeatureEdges();
vtkFeatureEdges *New() {return new vtkFeatureEdges;};
static vtkFeatureEdges *New() {return new vtkFeatureEdges;};
char *GetClassName() {return "vtkFeatureEdges";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -66,7 +66,7 @@ class VTK_EXPORT vtkFeatureVertices : public vtkPolyToPolyFilter
{
public:
vtkFeatureVertices();
vtkFeatureVertices *New() {return new vtkFeatureVertices;};
static vtkFeatureVertices *New() {return new vtkFeatureVertices;};
char *GetClassName() {return "vtkFeatureVertices";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -63,7 +63,7 @@ class VTK_EXPORT vtkFilter : public vtkSource
public:
vtkFilter();
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
vtkFilter *New() {return new vtkFilter;};
static vtkFilter *New() {return new vtkFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkFilter";};
// Description:
......
......@@ -63,7 +63,7 @@ class VTK_EXPORT vtkFollower : public vtkActor
public:
vtkFollower();
~vtkFollower();
vtkFollower *New() {return new vtkFollower;};
static vtkFollower *New() {return new vtkFollower;};
char *GetClassName() {return "vtkFollower";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -56,7 +56,7 @@ class VTK_EXPORT vtkGaussianSplatter : public vtkDataSetToStructuredPointsFilter
{
public:
vtkGaussianSplatter();
vtkGaussianSplatter *New() {return new vtkGaussianSplatter;};
static vtkGaussianSplatter *New() {return new vtkGaussianSplatter;};
char *GetClassName() {return "vtkGaussianSplatter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -71,7 +71,7 @@ class VTK_EXPORT vtkGeometryFilter : public vtkDataSetToPolyFilter
{
public:
vtkGeometryFilter();
vtkGeometryFilter *New() {return new vtkGeometryFilter;};
static vtkGeometryFilter *New() {return new vtkGeometryFilter;};
char *GetClassName() {return "vtkGeometryFilter";};
void PrintSelf(ostream& os, vtkIndent indent);
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ class VTK_EXPORT vtkGlrActor : public vtkActorDevice
protected: